ETICKÝ KODEX TRENÉRA

(vydáno trenérsko-metodickou komisí ČAST)

 

1.Úvod:

-Etický kodex trenéra stolního tenisu vychází ze základních principů „Etického kodexu sportovce“, který schválila trenérská sekce při Českém olympijském výboru.

-Trenér má nezastupitelnou roli ve výchově hráčů a to nejen ve zdokonalování jejich sportovních dovedností, ale také v ovlivňování jejich chování, názorů a postojů a tak se stává jeho etické uvědomění základním aspektem kvality práce.

-Etikou rozumíme soustavu morálních a mravních norem, které by se měly stát základem pro chování každého člověka, trenéra nevyjímaje. Etické jednání zahrnuje také schopnost trenéra vcítit se do pozice druhého člověka a podle toho také jednat.

-Etika se neomezuje jen na dodržování psaných norem, ale zahrnuje rovněž správné postoje mezi trenéry, sportovci, realizačními týmy, rozhodčími, mediálními pracovníky a diváky.

-Etický kodex trenéra stolního tenisu by měl být závazný pro trenéry pracujících na všech úrovních a souhlas každého trenéra s tímto dokumentem by měl znamenat ztotožnění se s jeho obsahem.

 

2.Obecné etické zásady:

-Trenér respektuje jedinečnost každého hráče bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, věk,zdravotní stav, sexuální orientaci,ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení.

-Trenér respektuje právo každého hráče na seberealizaci v takové míře, aby současně nedocházelo k omezení stejného práva u druhých osob při realizaci společného cíle.

-Trenér pomáhá hráčům, případně týmům svými znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi  při jejich sportovním i osobnostním rozvoji v jednotě s pravidly fair play.

-Trenér musí při vykonávání trenérské činnosti dávat přednost své profesionální zodpovědnosti před soukromými zájmy.

-Trenér vykonává každodenní činnost na nejvyšší možné odborné úrovni.

-Profesní etika trenéra je neslučitelná s šířením urážek, pomluv nebo nepodložených obvinění hráčů a hráček/dále jen hráči/ ,svých kolegů trenérů, svazových či jiných sportovních orgánů, klubů i kohokoliv jiného.

-Profesionální trenér stolního tenisu se musí chovat tak, aby svým jednáním nediskreditoval ani nepoškodil prestiž trenérského povolání

-Povinností trenéra je vyvarovat se všeho, co se neslučuje s etickou normou chování a co může ve sportovní veřejnosti zavdat důvod k podezírání z předpojatosti či neobjektivnosti.

-S vykonáváním činnosti sportovního trenéra je neslučitelné korupční jednání, podvodné jednání všeho druhu, nebo nedodržování zákonů.

-Trenér nezkresleně prezentuje svou práci v médiích a na veřejnosti.

-Profesionální trenér stolního tenisu se nesmí dostávat do střetu zájmů při vykonávání svých dalších aktivit.

 

3.Pravidla etického chování trenéra ve vztahu k hráčům:

-Trenér je svým chováním příkladem pro své svěřence.

-Trenér vede hráče k vědomí odpovědnosti za sebe samé.

-Trenér jedná tak, aby chránil důstojnost a lidská práva svých svěřenců.

-Trenér pomáhá rozvíjet potenciál hráčů podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

-Trenér dbá vedle důrazu na výkon a výsledek také na zdraví svých svěřenců.

 

4.Pravidla etického chování trenéra ke svému zaměstnavateli:

-Trenér odpovědně plní své povinnosti vyplývající ze závazků k jeho zaměstnavateli.

-Trenér se ve své každodenní praxi snaží ovlivňovat pracovní postupy a jejich praktické uplatňování ve prospěch společného cíle se zaměstnavatelem.

 

5.Pravidla etického chování trenéra ke svým kolegům:

-Trenér respektuje rozdíly v názorech i praktické činnosti kolegů, i v případě,že se s nimi neztotožňuje.

-Trenér respektuje znalosti, zkušenosti a výsledky svých kolegů a ostatních odborných pracovníků, vykonává a prohlubuje spolupráci s nimi a tím zvyšuje kvalitu své trenérské odbornosti.

-Kritické připomínky k názorům či činnosti svých kolegů vyjadřuje v takových situacích a takovým způsobem, aby neposkytl třetím osobám možnost posuzovat činnost kolegů v nesprávných souvislostech.

-Trenér se vyhýbá kritice svých kolegů v médiích.

 

6.Pravidla etického chování trenéra ve vztahu ke svému povolání a odbornosti:

-Trenér dbá o udržení a zvyšování prestiže svého povolání.

-Trenér se snaží o udržení nebo zvýšení své odborné úrovně celoživotním vzděláváním, využíváním odborných znalostí a dovedností svých kolegů a jiných odborníků či praktiků, případně uplatňováním nových přístupů a metod.

-Trenér se snaží působit na to, aby trenérskou činnost neprováděli nekvalifikovaní jedinci.

-Trenér spolupracuje při vzdělávání trenérů, své znalosti a dovednosti dává ve prospěch všech ostatních trenérů.

 

7.Pravidla etického chování trenéra ve vztahu k rozhodčím:

-Trenér respektuje rozhodčí jako neoddělitelnou součást sportovního klání a vede k tomu i své svěřence a spolupracovníky.

-Trenér nenechá bez povšimnutí výkony rozhodčích, u nichž může prokázat jejich účelovost a důkazy otevřeně předloží oprávněným složkám.

 

8.Pravidla etického chování trenéra ve vztahu k soupeři:

-Trenér dává veškeré své znalosti, dovednosti, kreativitu a invenci ve prospěch naplnění cíle-překonat soupeře, při tom, ale s vědomím plného respektu vůči soupeřům a v mezích vytýčených pravidly.

-Trenér uznává soupeře jako entitu, kterou se snaží porazit pouze způsobem vytýčeným pravidly a v duchu fair play.

-Trenér má ke svým soupeřům respekt i mimo sportovní zápolení.