Název projektu: Stolní tenis bez hranic / Tenis Stołowy bez Granic

 

 

HLAVNÍ STRÁNKA

INFORMACE O PROJEKTU

AKTIVITY

FOTOGALERIE

 

Číslo žádosti: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001067     
Dotační program:

Projekt je financován prostřednictvím dotačního programu: Program Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014–2020

http://www.cz-pl.eu/ 

   
Celkové výdaje projektu: 167.652,77 EUR    
O projektu:

Projekt je zaměřen na využití potenciálu rozvoje spolupráce partnerských klubů stolního tenisu a vybudování přeshraniční kooperační sítě. Oba kluby jsou významnými subjekty krajského významu, které mají potenciál ovlivnit kulturu v oblasti stolního tenisu a přinést do praxe zkušenosti získané u zahraničních partnerů. Vytvořené přeshraniční kooperační vazby mohou oba kluby využít pro další rozvoj spolupráce po ukončení projektu a rozšířit přeshraniční spolupráci i na dalších kluby v oblasti.
 

 

Projekt ukierunkowany jest na wykorzystanie potencjału współpracy klubów partnerskich tenisa stołowego oraz stworzenie transgranicznej sieci kooperacyjnej. Oba kluby to znaczące subjekty o znaczeniu regionalnym mające potencjał wywierania wpływu na kulturę tenisa stołowego jak i zastowania praktycznego doświadczeń zdobytych od partnera zagranicznego. Stworzone ransgraniczne więzi kooperacyjne mogą zostać przez oba kluby wykorzystane dla dalszego rozwoju po skończeniu projektu i umożliwić zaproszenie do współpracy kolejnych klubów w danym regionie.

 

Lead partner: Sportovní klub stolního tenisu Liberec, z.s.    
Partner: Klub Sportowy RACKETS w Bogatyni    
Období realizace: 

1.5.2018 - 31.5.2020

   
Cíle projektu:

Projektem bude vytvořen páteřní cyklistický okruh kolem Jizerských hor o délce cca 220,3 km propojující obě strany hranice a atraktivity na něm ležící. Vytvořený okruh povede po významných místech kulturního a přírodního dědictví a propojí oblast příhraniční páteřní cyklostezkou, která návštěvníkům umožní poznávat zajímavá místa na druhé straně hranice. Vytvořením marketingového produktu a zpřístupněním míst kulturního a přírodního dědictví v příhraničí dojde k nárůstu návštěvnosti hromadných ubytovacích zařízení v doposud opomíjené oblasti podhůří Jizerských hor.

Hlavním cílem projektu je tedy posílení spolupráce mezi organizacemi zajištujícími volnočasové sportovní vyžití občanům příhraničí a budování a rozvíjení přeshraniční kooperační sítě se zapojením sportovních klubů a občanů příhraničních měst. Toho bude dosaženo prostřednictvím společných sportovních a volnočasových aktivit s výhledem na zlepšení vzájemného poznávání a otevírání území zahraničního souseda pro mladé generace a jejich seznámení s prostředím, ve kterém žijí jejich přeshraniční sousedé a prezentací jejich vlastního životního prostoru a zkušeností. Tím dojde i ke zlepšení společensko-hospodářského rozvoje a růstu regionálního hospodářství v oblastech českopolského příhraničí.

 

Główny cel projektu to powiększenie poziomu współpracy transgranicznej obu partnerów za pośrednictwem realizacji wspólnych działań (turnieje, obozy sportowe, warsztaty edukacyjne, wspólne treningi) oraz powiązanie współpracy instytucjonalnej np. w ten sposób, że niektórzy zawodnicy lub drużyny z Polski wezmą udział w długookresowych konkurencjach na terenie Republiki Czeskiej i na odwrót.

Główny cel projektu to zatem wzmocnienie współpracy pomiędzy organizacjami zajmującymi się wolnoczasowymi sportowymi aktywnościami mieszkańców regionu przygranicznego oraz stworzenie i rozwój transgranicznej sieci kooperacyjnej, w którą zostałyby włączone kluby sportowe jak i mieszkańcy miast przygranicznych. To zostanie osiągnięte dzięki wspólnym sportowym i wolnoczasowym działaniom z wizją poprawienia poziomu wzajemnego poznawania się i otwórzenia sąsiedniego państwa zagranicznego dla młodych pokoleń jak i dla ich prezentacji przestrzeni i doświadczeń życiowych. Dzięki temu dojdzie do poprawy społecznego i gospodarczego rozwojuterenów czesko-polskiego pogranicza oraz wzrostu gospodarki regionalnej.