Vánoční turnaj rodinných dvojic 2013
HLAVNÍ STRÁNKA (‹‹‹ ZPĚT ‹‹‹)  

Základní informace o klubu

Email: kmstliberec@seznam.cz    Trenéři:
Telefon: 777 263 342   Martin Protiva, licence B
Web: http://kmst.stolni-tenis.webtra.cz/   Ivo Petříček, licence B
IČO: 46747893   Richard Výborný
Číslo účtu: Fio banka, číslo účtu: 2900537005/2010   Karel Brožík, licence C
Příspěvky: ZDE   Daniel Brumlich
Hala:

Hala na stolní tenis SKST Liberec u ZŠ Vrchlického

  Tereza Svatoňová, licence D
 

Vchod přes Sport Centrum Pavlovice z ulice Borový Vrch 21/36, Liberec

http://mapy.cz/s/ji4f

   

 

CÍLE KLUBU

* Cílem Klubu mládeže stolního tenisu Liberec je přivést ke stolnímu tenisu mládež a vybudovat u ní zdravý vztah ke sportu. Stolní tenis by je měl především bavit. Děti si v klubu najdou kamarády a mohou se sportem (tréninky, turnaje) smysluplně trávit volný čas.

* Organizujeme sportovní činnost - zajišťujeme tréninkový proces, snažíme se o zvyšování sportovní výkonnosti, účastníme se turnajů a podílíme se na výchově našich členů a to zejména v zásadách a duchu fair-play. Snažíme se děti učit sportovní odpovědnosti, kterou lze přenést i do osobního života. Smyslu pro povinnost (účast na trénincích), bojovnosti - nikdy se nevzdávat, naučit se vyhrávat i prohrávat, pochopit, že pro úspěch je třeba něco obětovat (volný čas, úsilí, píle), naučit se pracovat a komunikovat v kolektivu.

* Být aktivní a pořádat stolně-tenisové akce a turnaje, které vytvářejí dobré jméno klubu.

* Zajistit ekonomiku pro fungování klubu a dosahování jeho cílů.

* Realizovat osobní cíle každého člena. Každý člen je důležitý a každý má v klubu své místo. Cílem není, aby všichni hráli na vrcholové úrovni. Přínosní jsou i hráči, kteří hrají rekreačně.

 

PRAVIDLA KLUBU

1. Členem se může stát závodník do 18ti let, ale i starší. O jeho přijetí rozhodují trenéři klubu nebo jeho členové. Členství vzniká podáním přihlášky a elektronickou registrací, kterou provede zástupce oddílu. Členství opravňuje k účasti na turnajích pořádaných Krajským svazem nebo Českou asociací a účasti v mistrovských soutěžích dospělých.

2. Podmínkou účasti v klubu je pravidelná tréninková docházka, dodržování etického kodexu klubu a platba příspěvků.

3. Příspěvky jsou hrazeny ve výši stanovené oddílem. Informace jsou včas zveřejněny na nástěnce v hale, webových stránkách a rozeslány e-mailem.

4. Účast na turnajích a zápasech je realizována dle nominace trenérů nebo vedoucích družstev.

5. Povinností každého člena je mít potvrzení, že před vstupem do oddílu prošlo příslušnou zdravotní prohlídkou u sportovního lékaře a je způsobilé účastnit se tréninků klubu. Jeho povinností je každých 12 měsíců tuto prohlídku zopakovat. Za děti do 18-ti let zodpovídají za dodržování pravidel rodiče. Za děti do 18-ti let zodpovídají za dodržování pravidel rodiče.

6. Členové souhlasí s etickým kodexem člena klubu.

 

ETICKÝ KODEX ČLENŮ KLUBU

1. Respektuji trenéry, spoluhráče, soupeře, rozhodčí a rodiče.

2. Na tréninky chodím pravidelně a s předstihem.

3. Řádně a včas hradím oddílové příspěvky.

4. Nejlepším možným způsobem reprezentuji klub na sportovišti i mimo. Vystupuji v oddílovém dresu, šířím dobré jméno oddílu

5. Dodržuji nařízení klubu. Maximálně chráním jeho majetek.

6. Podávám vždy 100% výkony jak na zápasech, tak na trénincích. Snažím se dosáhnout svého výkonnostního cíle.

7. Chod oddílu je založen na spolupráci všech členů, kteří pomáhají dosahovat společných cílů. Společně vyhráváme i prohráváme.

8. Všichni členové jsou si rovni. Všichni hrají se spoluhráči všech výkonnostních úrovní.

9. Jdu příkladem ostatním. Zejména starší jsou příkladem mladším.

10. Dělám maximum pro rozvoj a dobro klubu.

11. Nepomlouvám ani nerozšiřuji nepravdy o ostatních členech klubu.

12. Sleduji dění v oddíle, informuji se o akcích a turnajích, zajímám se o sport a stolní tenis obecně.

 

INFORMACE PRO RODIČE

Právě aktivita rodičů často rozhoduje o tom, jak jsou děti úspěšné, jaký mají vztah ke sportu a mají rozhodující vliv v krizovém období, kdy děti začínají mít jiné zájmy.

- Podporujte děti v tom, o co usilují a to ve sportu i mimo něj.
- Dbejte na správnou životosprávu dětí.
- Podporujte samostatné rozhodování dětí v rámci mezí, které jim dokážete objasnit.
- Chvalte děti, podporujte je, fanděte jim a to vždy v rámci respektu k soupeřům, rozhodčím a ostatním.
- Komunikujte s nimi o stolním tenisu a sportu všemi dostupnými znalostmi, které máte.
- Spolupracujte s oddílem na výchově dětí, sledujte oddílové dění a uvědomte děti o všem, co se jich týká.

- Buďte aktivní, komunikujte s trenéry, informujte se.
- Komunikujte s oddílem o nápadech a návrzích na případné zlepšení, tedy sdělujte i negativní zprávy, aby byla možná náprava.

 

 

1. Rodiče potvrzují, že dítě je zdravé a nemá skryté zdravotní potíže. Veškeré zdravotní problémy jsou uvedeny v přihlášce. Rodiče berou plnou zodpovědnost za problémy, které by mohly vzniknout zamlčením informací.

2. Povinností každého člena je mít potvrzení, že před vstupem do oddílu prošlo příslušnou zdravotní prohlídkou u sportovního lékaře a je způsobilé účastnit se tréninků klubu (viz. vyhláška č.391/2013Sb.). Jeho povinností je každých 12 měsíců tuto prohlídku zopakovat. Za děti do 18-ti let zodpovídají za dodržování pravidel rodiče.

3. Veškeré změny kontaktních údajů a zdravotního stavu je třeba neodkladně hlásit.

 

4.   Rodiče se zavazují respektovat úlohu trenérů a nezasahovat do jejich kompetencí při tréninku a závodech.

5.   Rodiče se zavazují uhradit předepsané členské příspěvky a další náklady spojené se sportovní činností. Zejména zakoupení oddílových dresů, zakoupení doporučeného sportovního vybavení, nebo oddílového soustředění.

6.   Rodiče se zavazují plnit další povinnosti vyplývající z jejich součinnosti, zejména hlášení absencí na závodech apod.

7. Komunikace mezi oddílem a dětmi/rodiči probíhá

a.     Prostřednictvím webových stránek (www.kmstliberec.cz, kmst.stolni-tenis.webtra.cz)

b.     Prostřednictvím e-mailové korespondence

c.     Osobně před nebo po trénincích

d.     Dotazy na sportovní výkonnost, tréninky apod. je třeba směřovat na trenéry. Nejlépe se pravidelně informovat. Je očekávána aktivita směrem od rodičů.

 

8. Pomoc rodičů je důležitým aspektem správného fungování oddílu a pomáhá k dosahování cílů klubu. Je vítána jakákoliv aktivita. Od organizační pomoci v klubu nebo účastní na turnajích, po finanční nebo jinou ostatní.

9. Rodiče se mohou stát členy klubu jako „pasivní ostatní členové“. Tato registrace je určena pouze pro podobné případy, kdy tito nemohou aktivně hrát, ale pomáhají v činnosti. Vztahuje se tak na ně například oddílové pojištění.

10. Oddíl má uzavřeno kolektivní pojištění vyplývající z jeho činnosti. Uzavření rozšířeného pojištění pro krytí následků případných úrazů může provést individuálně každý rodič sám dle svého uvážení. V případě úrazů během sportovní činnosti se musí hned hlásit prostřednictvím klubu příslušné pojišťovně. Doporučujeme uzavřít vlastní.

11. Za cestu do kroužku a zpět berou zodpovědnost rodiče.

12. Rodiče uhradí škody, které dítě způsobí z  nedbalosti nebo nekázně a jiných důvodů.

13. Kdyby z mimořádně vážných důvodů došlo k dlouhodobému přerušení docházky, eventuálně k vystoupení z kroužku, oznámí rodiče tuto skutečnost písemně trenérovi. Při absenci na jednom tréninku není děti třeba omlouvat. Při absenci delší než 2 tréninky nebo jeden týden je nutné děti omluvit (e-mailem nebo telefonicky – sms zprávou).

14.  Děti mohou být z oddílu vyřazeni rozhodnutím trenérů na základě opakovanému porušování kázně, nebo z jiných důvodů.

15.  Výběr pálky konzultujte s trenéry. Nekupujte pálky v běžných sportovních obchodech, ale ve specializovaných na stolní tenis.

16. Příspěvky se platí pololetně. Jejich výše a termín splatnosti vychází vždy ve zprávách KMST Liberec (říjen a únor). Příspěvky mohou být odpuštěny na základě sponzorského daru nebo jiné pomoci.

 

ETICKÝ KODEX TRENÉRA - vydáno Českou asociací stolního tenisu (ČAST)